Algemene bepalingen en voorwaarden voor het gebruik van Explor@ Park

VTech verbindt zich om de privacy van gebruikers van Explor@ Park te beschermen. Voor informatie over hoe gegevens verzameld of bekendgemaakt worden door VTech in verband met uw gebruik van Explor@ Park, kunt u onderstaande privacyverklaring raadplegen die integraal deel uitmaakt van deze Bepalingen en voorwaarden.

ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN EXPLOR@ PARK

(voor downloaden, installatie en gebruik)

Deze algemene bepalingen bevatten de volgende onderdelen:

I. Algemene gebruiksvoorwaarden

I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

I.1. Toepasselijkheid, onderwerp van de overeenkomst en partijen

1. Downloaden, installatie en gebruik van VTechs Explor@ Park („Explor@ Park“) zijn onderworpen aan deze Algemene Bepalingen en Voorwaarden (AVW). Explor@ Park is een product van en wordt aangeboden door VTech Electronics Europe B.V., Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland („VTech“).

2. Onderwerp van de overeenkomst is het downloaden, installeren en gebruik van Explor@ Park. Met Explor@ Park kunt u vanaf een door VTech daarvoor bestemde server („Server“) via het internet gratis en/of tegen betaling softwareprogramma's van VTech („VTech-Software“) of van derden („Derden-Software“), hierna gezamenlijk aangeduid als: “Software”, naar een hardware product dat compatibel is met VTech-Software („VTech-Hardware“) downloaden. Software bestaat met name uit e-books, videos, muziek, films en spellen.

3. Op het downloaden, installeren en gebruik van Explor@ Park zijn uitsluitend deze AVW van toepassing, tenzij tussen VTech en Gebruiker in een concreet geval anders is overeengekomen of schriftelijk een aanvullende overeenkomst is gesloten.

4. Het aanbod om Explor@ Park te installeren en te gebruiken geldt uitsluitend voor consumenten die Explor@ Park voor privédoeleinden willen gebruiken.

5. Installatie en gebruik van Explor@ Park is slechts toegestaan voor personen die ouder zijn dan 18 jaar. Voor zover Explor@ Park wordt geïnstalleerd en gebruikt door minderjarigen gelden de wettelijke voorschriften.

6. De overeenkomst inzake installatie en gebruik van Explor@ Park wordt gesloten tussen VTech en de persoon die Explor@ Park installeert en/of gebruikt (hierna te noemen: „Gebruiker“).

7. De thans geldende AVW zijn beschikbaar en te downloaden via Explor@ Park.

I.2. Gebruiksvoorwaarden

1. Om Explor@ Park te gebruiken, dienen Gebruikers met een VTech-Hardwareproduct zich te registreren en toegang te hebben tot Internet.

2. Om Software te downloaden kan het noodzakelijk zijn om eerst aanvullende softwaretoepassingen te downloaden die aangeboden en beschikbaar gesteld worden via Explor@ Park. In sommige gevallen dient Gebruiker voor het gebruik van deze aanvullende softwaretoepassingen aanvullende voorwaarden te accepteren, die voorafgaand aan het downloaden van de aanvullende softwaretoepassingen aan Gebruiker kenbaar worden gemaakt. Door het downloaden resp. gebruiken van de aanvullende softwaretoepassingen gaat Gebruiker akkoord met eventuele aanvullende voorwaarden en aanvaardt hij deze als bindend. Dergelijke aanvullende voorwaarden kunnen met name van toepassing zijn op betaalde Software (bijv. betaalde leer- en spelprogramma's) die via Explor@ Park kan worden gekocht.

3. Gebruiker dient voor het installeren en gebruiken van Explor@ Park te beschikken over, resp. toegang te hebben tot VTech-Hardware. Gebruiker verklaart dat hij bevoegd is om Explor@ Park op het gebruikte VTech-Hardwareproduct te installeren en te gebruiken.

4. Explor@ Park mag uitsluitend worden geïnstalleerd en gebruikt voor toepassing op een VTech-Hardware product.

5. Ten aanzien van de via Explor@ Park digitaal geleverde Software geldt dat u afstand doet van uw herroepingsrecht.

I.3. Aanbod van Explor@ Park

1. Explor@ Park wordt gratis aangeboden door VTech en kan te allen tijde zonder aankondiging worden geactualiseerd, veranderd of geheel dan wel gedeeltelijk worden beperkt. Het staat VTech vrij om Explor@ Park en de daarbij behorende functies te allen tijde en zonder aankondiging te actualiseren en als download ter beschikking te stellen.

2. VTech kan te allen tijde en naar eigen goeddunken informatie en Software producten die via Explor@ Park gedownload kunnen worden, veranderen of verwijderen. Gebruiker heeft geen recht op het door VTech aangeboden en/of beschikbaar houden van bepaalde Software en/of functies.

3. VTech behoudt zich het recht voor, upgrades voor VTech-Hardware of updates voor Software via Explor@ Park aan te bieden. Voor een goede functionaliteit kan het installeren van upgrades/updates noodzakelijk zijn. Voor het upgraden of updaten dient de Gebruiker de betreffende aanwijzingen te lezen en nauwgezet op te volgen. Tijdens het upgraden moet een ononderbroken stroomvoorziening gewaarborgd zijn. Indien het upgradeproces wordt onderbroken, kan het voorkomen dat uw VTech-Hardware niet meer goed werkt.

4. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn deze AVW van toepassing op het downloaden van upgrades en updates en op het gebruik van de geactualiseerde of nieuwe Software, inclusief de nieuwe of uitgebreide functionaliteiten, die de huidige Explor@ Park of de Software uitbreiden of verbeteren, inclusief release van nieuwe producten en diensten.

I.4. Rechten Gebruiker

1. VTech verleent Gebruiker het recht om Explor@ Park te downloaden en vervolgens op zijn VTech-Hardware te installeren en te gebruiken.

2. Uitsluitend voor dit doel verleent VTech Gebruiker een individueel en niet-overdraagbaar recht om een kopie van Explor@ Park voor niet-commercieel gebruik op zijn VTech-Hardware te installeren en te gebruiken.

3. Explor@ Park mag uitsluitend worden gebruikt om Software of andere content mee te downloaden. Explor@ Park wordt uitsluitend voor dit doel aan Gebruiker in gebruik gegeven en niet aan Gebruiker verkocht.

4. Het is Gebruiker niet toegestaan om de aan hem in gebruik gegeven kopie van Explor@ Park voor doeleinden buiten het verleende gebruiksrecht te gebruiken. Dit betekent onder meer dat het Gebruiker niet is toegestaan Explor@ Park te kopiëren, voor zover dit niet absoluut noodzakelijk is voor het gebruik ervan op de VTech-Hardware. De in gebruik gegeven kopie mag door Gebruiker niet aan derden worden verkocht, verhuurd, gesublicentieerd of op enigerlei wijze zonder toestemming van VTech commercieel worden geëxploiteerd. Het is Gebruiker ook niet toegestaan om de aan hem in gebruik gegeven kopie van Explor@ Park of de via Explor@ Park verkregen Software te bewerken of hun code te decompileren. Het is met name verboden de Software op welke wijze dan ook te bewerken, te veranderen, aan te passen en terug te vertalen of anderszins de fabricagestadia van Explor@ Park te reconstrueren, tenzij dit, overeenkomstig het verkregen gebruiksrecht, absoluut noodzakelijk is voor het gebruik op de VTech-Hardware. De bovenstaande regelingen laten de rechten van Gebruiker om conform artikel 6 van de EU-richtlijn 2009/24/EG d.d. 23.04.2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's interoperabiliteit tot stand te brengen onverlet.

5. Er zijn verschillende versies van Explor@ Park voor verschillende landen. De rechten op de aan Gebruiker in gebruik gegeven versie van Explor@ Park gelden voor het land waarin Gebruiker zijn VTech-Hardware heeft gekocht.

I.5. Verplichtingen Gebruiker

1. Om Explor@ Park te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om in Explor@ Park een gebruikersaccount aan te maken. Met het aanmaken van een gebruikersaccount in Explor@ Park verplicht Gebruiker zich om de door hem gekozen wachtwoorden resp. accountgegevens geheim te houden. Gebruiker is met name niet gerechtigd om zijn wachtwoorden resp. accountgegevens aan derden bekend te maken en/of derden op andere wijze toegang te verlenen tot zijn gebruikersaccount.

2. Gebruiker verzekert dat de gegevens die voor het aanmaken van het gebruikersaccount zijn gebruikt correct, volledig en niet misleidend zijn. Er mogen met name geen gegevens van derden worden ingevoerd.

3. Gebruiker is verplicht om misbruik door derden van wachtwoorden resp. accountgegevens en/of andere onregelmatigheden in zijn gebruikersaccount direct aan VTech te melden. Dit geldt ook voor aanwijzingen die Gebruiker ontvangt met betrekking tot misbruik via zijn gebruikersaccount.

4. Gebruiker is verantwoordelijk voor alle activiteiten die met gebruik van zijn accountgegevens plaatsvinden. Dit geldt niet voor zover het misbruik van zijn accountgegevens Gebruiker niet kan worden toegerekend.

5. Om Explor@ Park te downloaden, te installeren en te gebruiken zijn een stabiele stroomvoorziening en internettoegang vereist. Een onderbreking van de stroomtoevoer resp. van de internetverbinding kan gevolgen hebben voor de goede werking van Explor@ Park. Dit geldt met name voor onderbrekingen tijdens de interactie van Explor@ Park met de VTech-Hardware. De kosten voor het downloaden komen voor rekening van Gebruiker.

6. Gebruiker is verplicht Explor@ Park te downloaden en te installeren conform de voorschriften van VTech en om de daarin beschreven stappen nauwgezet uit te voeren. Afwijking van deze voorschriften kan storingen in Explor@ Park tot gevolg hebben, met name in de interactie tussen Explor@ Park en de VTech-Hardware.

7. Voor zover Gebruiker via Explor@ Park Software koopt (met name betaalde leer- en spelprogramma's) is hij verplicht de daarvoor overeengekomen prijs tijdig te betalen.

8. Gebruiker mag Explor@ Park uitsluitend gebruiken indien en voor zover hij zich aan de volgende beperkingen houdt:

(1) Het is Gebruiker niet toegestaan om delen van Explor@ Park, met name teksten of andere content in Explor@ Park, te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VTech of rechthebbende.

(2) Gebruiker verplicht zich om beveiligingsfuncties van Explor@ Park of functies die (i) gebruik of vermenigvuldiging van de content van Explor@ Parkvoorkomen of beperken, of (ii) gebruiksbeperkingen van Explor@ Park of de via Explor@ Park toegankelijke content opleggen, niet te omzeilen, te blokkeren of anderszins te verstoren (en daartoe ook geen poging te doen).

(3) Gebruiker verplicht zich om geen content te plaatsen die pornografische, discriminerende, lasterlijke, beledigende of anderszins provocerende of onrechtmatige onderwerpen bevat. Gebruiker verplicht zich bovendien geen content te plaatsen die aanzet tot misbruik of haat, inbreuk maakt op de privacy en het persoonlijke leven van natuurlijke personen, of die anderszins als onwettig kan worden beschouwd.

9. Gebruiker verklaart bij het gebruik van Explor@ Park het vigerende recht in acht te nemen en geen inbreuk te maken op rechten van derden (bijv. privacy-, merk-, auteurs- en gegevensbeschermingsrechten).

10. Gebruiker verplicht zich om geen persoonlijke gegevens te verzamelen van andere gebruikers van Explor@ Park. Dat geldt ook voor gebruikersnamen, e-mailadressen, fysieke adressen, wachtwoorden en gelijksoortige informatie, die aan Gebruiker beschikbaar worden gesteld of door VTech van andere Gebruikers tijdens hun gebruik van Explor@ Park worden verzameld.

11. VTech mag te allen tijde de toegang tot Explor@ Park en tot de door Gebruiker ingevoerde content blokkeren indien bijvoorbeeld wordt vermoed dat het gebruik of de content inbreuk maakt op het toepasselijke recht of op rechten van derden.

I.6. Garantie

1. Explor@ Park wordt gratis aan Gebruiker ter beschikking gesteld. VTech zet zich ervoor in dat Gebruikers Explor@ Park zonder storingen kunnen gebruiken.

2. VTech streeft ernaar Explor@ Park aan te bieden met een dusdanige kwaliteit dat de applicatie op VTech-Hardware, die aan de meest actuele stand voldoet en waarbij alle vereiste upgrades zijn geïnstalleerd, beantwoordt aan het doel van het downloaden van Software en de interactie met VTech-Hardware.

3. VTech garandeert echter niet dat Explor@ Park vrij is van gebreken. In Explor@ Parkwordt Gebruiker „als zodanig“ ter beschikking gesteld, d.w.z. in dezelfde toestand, eventueel met gebreken, waarover VTech beschikt. VTech is met name niet aansprakelijk voor de prestaties van Explor@ Park en de compatibiliteit ervan met de VTech-Hardware van Gebruiker. Behoudens in gevallen van opzettelijk en bewust verzwegen gebreken heeft Gebruiker in het geval van eventuele gebreken geen recht op nakoming achteraf. In dit kader heeft Gebruiker met name in het geval van gebreken of van onbruikbaarheid van Explor@ Park voor de door Gebruiker gewenste doeleinden geen recht op ondersteuning noch rusten er ter zake onderhoudsverplichtingen op VTech.

4. Deze beperkingen van de garantie gelden niet indien Gebruiker tegen betaling content via Explor@ Park aanschaft. Gebruiker dient de Software in dit geval onmiddellijk na het downloaden, voor zover dit in redelijkheid kan worden verlangd, te onderzoeken en eventuele gebreken binnen 14 dagen schriftelijk aan VTech te melden. Indien Gebruiker het gebrek niet meldt, geldt de Software als goedgekeurd, behalve als het een verborgen gebrek betreft dat tijdens het onderzoek niet kon worden ontdekt. Een verborgen gebrek dat tijdens het onderzoek niet kon worden ontdekt, dient binnen 14 dagen na ontdekking te worden gemeld. Voor het overige gelden de wettelijke rechten op garantie bij gebreken.

5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kunnen beschrijvingen en andere afbeeldingen van Explor@ Park of van de Software of hun functionaliteiten in werkelijkheid afwijken en kunnen er geen rechten of garanties aan worden ontleend.

I.7. Aansprakelijkheid

1. VTech stelt alles in het werk om een hoge kwaliteit van Explor@ Park en zijn content en functies te waarborgen. Dit is uiteraard beperkt tot prestaties en omstandigheden die binnen de invloedssfeer van VTech vallen. VTech is niet aansprakelijk voor systeemgebonden defecten, onderbrekingen en/of storingen van technische installaties, indien deze niet binnen de invloedssfeer vallen van VTech en zijn opgetreden buiten de schuld van VTech om.

2. Met betrekking tot Explor@ Park zelf en tot andere producten die gratis beschikbaar zijn, geldt de volgende beperkte aansprakelijkheid: VTech is alleen aansprakelijk in geval van opzet en grove schuld, bij inbreuk op een contractuele garantie en met inachtneming van de productaansprakelijkheidswetgeving. Bij lichte nalatigheid is VTech alleen aansprakelijk voor schade als gevolg van (dodelijk) letsel of de gezondheid van personen. Indien VTech kennis heeft van materiële gebreken of onwettigheden met betrekking tot de gratis Producten, zal VTech dit aan Gebruiker bekend maken. Indien VTech op de hoogte was van deze materiële gebreken of onwettigheden en dit voor Gebruiker opzettelijk heeft verzwegen, wordt de aansprakelijkheid niet beperkt.

3. Indien het gaat om prestaties waarvoor Gebruiker verplicht is een vergoeding te betalen, is VTech in geval van lichte nalatigheid ook aansprakelijk bij schending van een essentiële verplichting uit de overeenkomst, waarvan de naleving, waarop Gebruiker regelmatig mag vertrouwen, voor de uitvoering van de overeenkomst een vereiste is (kardinale verplichting). In geval van gewone schuld is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de voor de overeenkomst kenmerkende, voorzienbare schades, met het ontstaan waarvan doorgaans rekening gehouden dient te worden.

4. De in Explor@ Park aangeboden Software en andere gegevens zijn niet altijd van VTech afkomstig en reflecteren daardoor ook niet noodzakelijkerwijze de visie van VTech. Met name op de inhoud van Derden-Software kan VTech geen invloed uitoefenen. VTech heeft het recht maar niet de plicht om Derden-Software te controleren en te allen tijde naar eigengoeddunken te veranderen of te verwijderen. VTech is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een verandering of verwijdering van Derden-Software of andere gegevens in Explor@ Park.

5. Voor het overige is VTech niet aansprakelijk. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor hulppersonen van VTech.

I.8. Auteursrecht en maatregelen bij inbreuk

1. Explor@ Park en alle daarin aangeboden VTech-Software zijn het eigendom van VTech en worden beschermd door auteursrechten en eventueel merkenrechten. Alle intellectuele of industriële eigendomsrechten op Explor@ Park, alsook (andere) content die beschikbaar gesteld wordt, waaronder analyses, ontwerpen, handelsmerken, documentatie, rapporten, animaties, testmodules, video- en/of fotomateriaal, alsook de materialen ter voorbereiding daarvan, en het systeem van verzamelde werken dat als een database kan worden beschouwd, berusten uitsluitend bij VTech en haar licentieverleners. Behoudens indien en voor zover uitdrukkelijk anders in deze AVW is bepaald, behoudt VTech alle rechten, eigendomsrechten en belangen op/in alle content en onderliggende software van Explor@ Park en alle content en Software die daarin beschikbaar gesteld worden. Het is niet toegestaan om enige indicatie van auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen of andere intellectuele of industriële eigendomsrechten van Explor@ Park te verwijderen of te wijzigen, inclusief indicaties van de vertrouwelijke aard en niet-openbaarmaking van de materialen.

2. VTech behoudt zich het recht voor om de toegang tot gebruikersaccounts te blokkeren waarvan wordt vermoed dat zij op auteursrechten van VTech of derden inbreuk hebben gemaakt.

I.9. Beëindiging van de overeenkomst; Maatregelen bij overtredingen tegen de AVW

1. Door de acceptatie van de AVW door Gebruiker wordt een licentieovereenkomst tot stand gebracht tussen Gebruiker en VTech inzake het gebruik van Explor@ Park. Deze overeenkomst kan te allen tijde door beide partijen worden opgezegd.

2. Voor zover Gebruiker in strijd handelt met bepalingen van de AVW kan VTech passende maatregelen treffen om de toegang van Gebruiker tot Explor@ Park en het gebruik daarvan tijdelijk of blijvend te blokkeren. Passende maatregelen zijn bijvoorbeeld het blokkeren van het gebruikersaccount en/of van afzonderlijke via Explor@ Park bereikbare contents.

I.10. Geen afstand; verrekeningsverbod

1. Indien Gebruiker in strijd handelt met regelingen uit deze AVW of met het vigerende recht en VTech geen maatregelen neemt tegen deze overtreding, betekent dit niet dat VTech dit inbreukmakende gedrag van Gebruiker met terugwerkende kracht, nu of in de toekomst goedkeurt. Zulks ongeacht of VTech van de inbreuk wist of had moeten weten. Ook betekent het in stand laten van de inbreuk in geen geval dat VTech afstand doet van het doen gelden en handhaven van eventuele contractuele of niet-contractuele rechten die VTech jegens Gebruiker op grond van de inbreuk toekomen.

2. Het is Gebruiker niet toegestaan eventuele vorderingen jegens VTech te verrekenen met eventuele vorderingen jegens de aanbieder die voortvloeien uit het gebruik van de producten, indien deze niet rechtsgeldig zijn vastgesteld of door de aanbieder zijn erkend.

I.11. Wijzigen AVW

1. Het is VTech te allen tijde toegestaan deze AVW zonder opgaaf van redenen naar de toekomst toe te wijzigen of aan te vullen bijvoorbeeld bij technische wijzigingen. Dit geldt met name indien:

- Explor@ Park met nieuwe functies wordt uitgerust die nog niet in deze Gebruiksvoorwaarden staan;

- VTech verplicht is haar aangeboden dienstverlening aan te passen aan het op deze dienstverlening toepasbare recht, met name indien de geldende rechtspositie verandert;

- VTech daarmee aan een gerechtelijk vonnis of een administratief besluit voldoet;

- de betreffende wijzigingen noodzakelijk zijn om bestaande veiligheidshiaten te dichten;

- de verandering voor Gebruiker alleen maar nuttig is of geen merkbaar effect heeft.

2. Voordat een wijziging of aanvulling van deze gebruiksvoorwaarden van kracht wordt, wordt deze per e-mail of tijdens het inloggen in Explor@ Park aan Gebruiker meegedeeld, zonder dat het daarbij noodzakelijk is, de gewijzigde of aangevulde voorwaarden afzonderlijk of de nieuwe versie voorwaarden in zijn geheel door te sturen; de aankondiging van de voorgenomen wijziging of aanvulling is voldoende. In de aankondiging zal VTech een link bekend maken die toegang geeft tot de gehele nieuwe versie van de gebruiksvoorwaarden.

3. Indien Gebruiker binnen zes weken na aankondiging geen schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijziging of aanvulling, wordt dit beschouwd als goedkeuring van de wijziging of aanvulling. In het bericht zal VTech Gebruiker wijzen op zijn recht van bezwaar en op de betekenis van de bezwaartermijn en van een eventueel stilzwijgen. Indien Gebruiker bezwaar maakt, blijven de gebruiksvoorwaarden in de tot dan toe geldende versie gelden. In dat geval heeft VTech echter het recht om binnen twee weken na het bezwaar van Gebruiker de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

I.12. Slotbepalingen

1. Als een of meerdere bepalingen van deze AVW geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze AVW onverlet. In dat geval zullen de partijen gezamenlijk de ongeldige regelingen vervangen door regelingen, waarvan de inhoud en strekking zoveel mogelijk met de nietige regelingen overeenkomen.

2. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing. Dit geldt echter alleen indien het niet in strijd is met het dwingend recht van het land van de woonplaats van Gebruiker en VTech haar activiteiten op een of andere wijze op het land waar zich de woonplaats van Gebruiker bevindt, richt.

3. Indien niets anders is geregeld dienen contractuele mededelingen en verklaringen ten minste schriftelijk te worden gedaan.

Versie: 18 september 2018