Privacyverklaring

Dit Privacybeleid is bijgewerkt op 17 augustus 2021

Voorwoord

VTech Electronics Europe B.V., Postbus 10042, 6000 GA Weert ("VTech", "wij", "we", "ons" of "onze") spant zich in om de privacy te beschermen van gebruikers van:

1.        al onze Websites, d.w.z. al onze websites of URL's waarin wij een link hebben opgenomen naar dit Privacybeleid, met inbegrip van functies en content die door ons of door aan ons gelieerde ondernemingen worden geëxploiteerd en die daarop beschikbaar zijn gesteld;

2.        al onze VTech-software, alle digitale softwareapplicaties en/of -platforms die via mobiele telecommunicatieplatforms en/of via sociale-netwerkplatforms of appstores aan u beschikbaar worden gesteld en waarin wij een link hebben opgenomen naar dit Privacybeleid, met inbegrip van die welke worden aangeboden en verstrekt via onze Websites, Explor@Park en Kid Connect/Kidi Connect (“KC”), LeapFrog Connect-platform en LeapFrog Academy;

3.        alle VTech-hardwareproducten, d.w.z. alle met VTech-software compatibele e-learningproducten van het merk VTech of LeapFrog waarin wij een link hebben opgenomen naar dit Privacybeleid;

4.        VTech-ondersteuning, d.w.z. alle ondersteunende diensten of informatie verstrekt op of in verband met bovengenoemde Websites, VTech-software of VTech-hardwareproducten.

Om ons te helpen ons doel (het verstrekken van eersteklas producten en diensten) te bereiken, maken wij gebruik van gegevens uit onze interactie met u en andere klanten. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en door u verstrekte gegevens. Omdat wij uw privacy respecteren, hanteren we procedures om ervoor te zorgen dat er op respectvolle wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Wij vinden het belangrijk om u te informeren over onze procedures inzake onze verwerking van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid (“Privacybeleid”), tezamen met alle overige voorwaarden die we u voorleggen in verband met uw gebruik van de Websites, Explor@Park, KC, VTech-software, VTech-hardwareproducten of VTech-ondersteuning (hierna gezamenlijk te noemen: "VTech-diensten"), wordt uitgelegd hoe gegevens door VTech (namens zichzelf en haar groepsmaatschappijen (tezamen: de "VTech-groep" en elk afzonderlijk: een "VTech-groepsmaatschappij")) worden verzameld, gebruikt of verstrekt in het kader van de VTech-diensten. Dit Privacybeleid is van toepassing is op uw gebruik van die diensten, alsmede op uw gebruik van onze Websites en VTech-software. Indien u niet akkoord gaat met dit Privacybeleid, onze voorwaarden inzake het gebruik van de Website en/of alle voorwaarden inzake onze VTech-software, al naar gelang van toepassing, dient u zich te onthouden van verder gebruik van onze Websites en VTech-software.

Wie is VTech?

De VTech-groep is een multinationale organisatie met grensoverschrijdende rechtspersonen, bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen. Het onderdeel van de onderneming dat verantwoordelijk is voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens op of in verband met de VTech-diensten is:

VTech Electronics Europe B.V. (VTech)
Postbus 10042
6000 GA Weert
Nederland

Verwerkt VTech persoonsgegevens van kinderen (personen jonger dan 18)?

VTech-software en VTech-hardwareproducten en -diensten worden hoofdzakelijk ontwikkeld om te worden gebruikt door kinderen. Derhalve zal VTech inderdaad persoonsgegevens van kinderen verwerken. VTech zal echter geen persoonsgegevens van kinderen verwerken zonder voorafgaande goedkeuring van ouders.

Een speciale mededeling voor kinderen:

Als je jonger bent dan 18 en toegang wilt verkrijgen tot of gebruik wilt maken van bepaalde delen van de VTech-diensten, moet je je ouders of voogd om toestemming vragen voordat je ons persoonsgegevens verstrekt, waaronder doch niet beperkt tot spelresultaten, tekstberichten, fotoberichten en gesproken berichten wanneer je gebruikmaakt van VTech-diensten.

Vraag daarom je ouders of voogd om advies wanneer je VTech-diensten gebruikt. Je ouders of voogd moeten weten dat gebruik van onze VTech-diensten ertoe kan leiden dat jouw persoonsgegevens worden doorgegeven naar en verwerkt in landen waar de wetgeving mogelijk niet dezelfde bescherming biedt als die in het land waarin je woont. Kinderen die niet over deze toestemming van een ouder beschikken, mogen ons geen persoonsgegevens verstrekken.

Een speciale mededeling voor ouders en/of voogden:

Wij willen dat u en uw gezin plezier hebben wanneer u over onze Websites surft en onze VTech-diensten gebruikt. Wij adviseren u en uw gezin met klem uw gezond verstand te volgen wanneer u persoonsgegevens verstrekt op onze Website, via andere VTech-diensten of waar dan ook op internet.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

De activiteiten van VTech bestaan onder andere uit het verlenen van licenties voor eindgebruikers voor het installeren en gebruiken van e-books, spellen en daarmee verband houdende (downloadbare) software. Wij kunnen uw persoonsgegevens voor die doeleinden verwerken.

1.       Gegevens die u aan ons verstrekt - Om de downloadbare producten die door VTech via Explor@Park, KC, de Websites of andere VTech-software worden aangeboden te kopen en/of gebruiken, moet u zich registreren. U kunt te allen tijde online toegang tot uw account verkrijgen met behulp van uw e-mailadres en een wachtwoord van uw keuze zodat u de gegevens die in uw account zijn opgeslagen kunt aanvullen, verwijderen of wijzigen. Het is ook mogelijk om u niet te registreren. Als niet-geregistreerde gebruiker kunt u geen (downloadbare) VTech-software bestellen via internet. Wij ontvangen alle gegevens die u tijdens het registratieproces via de VTech-diensten aan ons stuurt of op andere wijze aan ons verstrekt en slaan deze op. Verstrek ons geen gegevens waarvan u niet wilt dat VTech daar toegang toe verkrijgt. Wij wijzen u er echter op dat u mogelijk geen toestemming krijgt om bepaalde VTech-diensten te gebruiken en/of de software die via de VTech-diensten beschikbaar is gesteld te downloaden als u de voor registratie benodigde gegevens niet verstrekt. Tijdens het gebruik van VTech-diensten (bijv. KC) kan bepaalde informatie, waaronder maar niet beperkt tot tekstberichten, spraakberichten, of foto´s, door uw kind aan bepaalde ontvangers worden gezonden. Dit kan niet zonder dat deze informatie via de VTech-dienst wordt verwerkt en opgeslagen.

2.       Gegevens die automatisch worden verzameld – Wij kunnen bepaalde tools gebruiken waarmee we gegevens over uw gebruik van onze Websites en onze andere VTech-diensten kunnen verzamelen, opslaan en analyseren telkens wanneer u de openbare gedeelten van onze VTech-diensten bezoekt.

3.       Gevoelige persoonsgegevens – Wij verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens inzake iemands religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, ras, politieke opvattingen, gezondheid en seksueel gedrag of persoonsgegevens inzake lidmaatschap van een vakbond en zullen dit ook in de toekomst niet doen, tenzij u deze op eigen initiatief aan ons verstrekt.

4.       Gegevens bankrekening - VTech verwerkt geen gegevens van bankrekeningen en slaat geen gegevens van bankrekeningen op. Betalingen worden door derden verwerkt, niet door VTech. VTech verzamelt, verwerkt of gebruikt dus geen betalingsgegevens (zoals creditcardnummers of PayPal-gegevens). Om een betalingstransactie binnen de VTech-diensten te kunnen afronden worden gebruikers naar websites van derden geleid. VTech is niet de eigenaar van en heeft geen zeggenschap over die sites en VTech exploiteert deze sites niet. VTech is niet verantwoordelijk voor de privacybeleidsregels of -praktijken van die sites. De persoonsgegevens die u vrijwillig aan deze derden verstrekt of die door die derden worden verzameld (zoals creditcard- of PayPal-gegevens) vallen niet onder dit Privacybeleid. Privacybeleidsregels en -praktijken voor die gekoppelde sites kunnen afwijken van onze privacybeleidsregels en -praktijken. Wij adviseren u met klem het privacybeleid van die gelinkte sites door te lezen voordat u uw persoonsgegevens via die sites verstrekt.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

VTech kan persoonsgegevens delen met en/of verstrekken aan andere ontvangers, bijvoorbeeld om de VTech-diensten te kunnen verstrekken of onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren zoals hieronder beschreven. Wanneer wij persoonsgegevens delen, doen wij dit in overeenstemming met gegevensprivacy- en -beveiligingsvoorschriften. Wij kunnen incidenteel niet-persoonlijke, geanonimiseerde en statistische gegevens uitwisselen met derden. Hieronder is vermeld met welke soort ontvangers wij persoonsgegevens kunnen delen alsmede de redenen daarvoor. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Binnen de VTech-Groep: Onze bedrijven over de hele wereld worden ondersteund door diverse VTech-teams en -functies. Persoonsgegevens zullen aan hen beschikbaar worden gesteld indien dat bijvoorbeeld nodig is voor het verstrekken van de VTech-diensten, accountbeheer, verkoop en marketing, klant- en technische ondersteuning, en bedrijfs- en productontwikkeling. Alle onze werknemers en opdrachtnemers dienen ons gegevensprivacy- en -beveiligingsbeleid na te leven wanneer ze omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden verwerkt in Hongkong, China en de VS.

Onze externe dienstverleners: Wij werken samen met en worden ondersteund door dienstverleners over de hele wereld. Persoonsgegevens kunnen uitsluitend aan die partijen beschikbaar worden gesteld wanneer dat nodig is in het kader van hun dienstverlening aan ons, zoals software-, systeem- en platformondersteuning; direct-marketingdiensten; cloudhostingdiensten; reclame; data analytics; en orderafhandeling en -levering. Het is onze externe dienstverleners niet toegestaan persoonsgegevens die wij aan hen beschikbaar stellen te delen of te gebruiken voor andere doeleinden dan het verlenen van diensten aan ons.

Derden, in verband met wetgeving: Wij zullen uw persoonsgegevens, indien noodzakelijk, delen met bevoegde derde partijen, voor onder meer, maar niet beperkt tot de volgende situaties:

·         Ter naleving van wettelijke verplichtingen indien daartoe door overheidsinstanties verzocht, daaronder mede begrepen wetshandhavings- en andere overheidsinstanties binnen of buiten uw het land waar u woont. Voor dergelijke doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens ook met onze juridisch adviseurs delen.

·         Bij een fusie, verkoop, reorganisatie, overname, joint venture, cessie, overdracht, of andere vervreemding van (een deel van) onze activiteiten, activa of voorraden (waaronder in verband met faillissements- of soortgelijke procedures). In dergelijke gevallen zullen wij ons uiterste best doen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen overeenkomst onder het toepasselijke privacy beleid.

Hoe gebruikt VTech uw persoonsgegevens?

In deze paragraaf geven wij een overzicht van alle doeleinden waarvoor VTech uw persoonsgegevens kan bewaren en verwerken. Meer in het bijzonder wordt aangegeven:

1.       welke gegevens VTech verwerft en gebruikt, voor welk specifiek doel;

2.       op welke rechtsgrond VTech deze gegevens zal verwerken;

3.       hoe lang de gegevens door VTech worden opgeslagen; en

4.       met wie uw gegevens worden gedeeld.

We hebben alles per soort gegevensstroom gegroepeerd. U wordt erop gewezen dat sommige categorieën persoonsgegevens ook persoonsgegevens van kinderen kunnen betreffen.

Verkoop, klantenbeheer en financiële administratie

Doel: Om verkooptransacties aangaande VTech-software en/of –hardwareproducten uit te voeren, met inbegrip van Websiteverkopen (e-commerce)

Gegevens: Voornaam, achternaam, privéadres, e-mailadres, telefoonnummer, accountnummer, klanten-ID, inloggegevens, verbindingsgegevens, ordernummer, gekochte producten.

Grondslag: uitvoering van een contract

Bewaartermijn: Zo lang u een account bij ons aanhoudt, dan wel binnen 2 weken na uw verwijderingsverzoek

Externe ontvangers: VTech Electronics Limited, LeapFrog Enterprises, Inc., webagentschap, hostingprovider.

Doel: Afhandeling klachten, aftersales

Gegevens: Naam, e-mailadres, telefoonnummer, ordernummer, inhoud van de klacht, order- en/of betaalstatus, kopie bankafschrift

Grondslag: uitvoering van een contract, wettelijke verplichting

Bewaartermijn: Een jaar na levering van de dienst, dan wel binnen 2 weken na uw verwijderingsverzoek

Externe ontvangers: VTech Electronics Limited, LeapFrog Enterprises Inc., callcenter, webagentschap en hostingprovider, WEEE-recyclingdienst.

Doel: Financiële administratie en facturering

Gegevens: Naam klant, factuuradres, betalingsverleden, btw-nummer, telefoonnummer, e-mailadres

Grondslag: gerechtvaardigd belang

Relevant belang: Compliancebelang

Bewaartermijn: Zo lang als nodig is voor het toepasselijke compliance doel, inclusief fiscale en financiële wetgeving

Externe ontvangers: bank en “payment gateway” en accountant

Doel: Klantenrelatiebeheer (CRM)

Gegevens: Naam, gebruikersnaam, e-mailadres, locatie, ordergeschiedenis, sociale media, browser, besturingssysteem, gebruikers-ID, telefoonnummer, geboortejaar, leverdatum & herkenning van een aangesloten apparaat

Grondslag: uitvoering van een contract

Bewaartermijn: Een jaar na levering van de dienst, dan wel binnen 2 weken na uw verwijderingsverzoek

Externe ontvangers: VTech Electronics Limited, LeapFrog Enterprises, Inc., extern CRM-platform

Doel: Dienstverlening en orderafhandeling

Gegevens: Naam- en adresgegevens, e-mailadres, gegevens die nodig zijn voor het verlenen van de dienst, gegevens die tijdens het verlenen van de dienst worden gegenereerd, kopie van identiteitsbewijs of paspoort

Grondslag: uitvoering van een contract

Bewaartermijn: Zo lang u een account bij ons aanhoudt, dan wel binnen 2 weken na uw verwijderingsverzoek

Externe ontvangers: VTech Electronics Limited, LeapFrog Enterprises, Inc., logistieke-dienstverlener

Marketing
Doel: Direct marketing

Gegevens: Naam, adres, e-mailadres, land, taal, geboortejaar van kind, leverdatum & herkenning van aangesloten apparaat, opt-in (ja/nee)

Grondslag: gerechtvaardigd belang, toestemming

(Relevant belang: Commercieel belang)

Bewaartermijn: Zolang als nodig voor het verschaffen van relevante productinformatie aan degene die hiervoor toestemming hebben gegeven (opt-in), dan wel binnen 2 weken na uw verwijderingsverzoek

Externe ontvangers: VTech Electronics Limited, LeapFrog Enterprises, Inc., direct-marketingbureau.

Doel: Loyaliteitsprogramma

Gegevens: Gebruikers-ID / gebruikersnaam, e-mailadres, ordergeschiedenis, naam, adres, geboortejaar van kind, leverdatum

Grondslag: gerechtvaardigd belang

Relevant belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang u gebruik blijft maken van het loyaliteitsprogramma, dan wel binnen 2 weken na uw verwijderingsverzoek

Externe ontvangers: VTech Electronics Limited, LeapFrog Enterprises, Inc.


Beheer van VTech-software en ‑websites

Doel: Platformanalytics en -toezicht

Gegevens: Technische en statische gegevens, d.w.z. het IP-adres, tijdstip van bezoek, user-agentstring, browsertype, afmeting beeldscherm, surfgedrag, locatie, browsertype en -taal, IP-adres van de computer van waaraf het verzoek wordt verzonden, locatie, datum en tijdstip van toegang, naam en URL van het aangevraagde bestand, de website via welke toegang wordt verleend (URL van verwijzer), het besturingssysteem van de computer van waaraf het verzoek wordt verzonden en informatie inzake de toegangverlener

Grondslag: gerechtvaardigd belang

(Relevant belang: Commercieel belang)

Bewaartermijn: Zo lang als nodig is voor het toepasselijke commerciële doel, dan wel binnen 2 weken na uw verwijderingsverzoek

Externe ontvangers: VTech Electronics Limited, LeapFrog Enterprises, Inc., analytics service providers

Doel: Aanbieden van een account voor het gebruik van een VTech-dienst en het beheer van genoemde accounts

Gegevens: Naam, land, e-mailadres, gebruikersnaam, inloggegevens, profielfoto, geslacht, geboortejaar.

Grondslag: uitvoering van een contract

Bewaartermijn: Zo lang u een account bij ons aanhoudt, dan wel binnen 2 weken na uw verwijderingsverzoek

Toegang door derden: VTech Electronics Limited, LeapFrog Enterprises, Inc., hostingprovider

Doel: Chatfunctionaliteit aangeboden binnen VTech-diensten

Gegevens: Gebruikers-ID, e-mailadres, naam, inhoud van het chatbericht (tekst, foto, gesproken bericht), chatloggeschiedenis, chat analytics (tijdstip van chat, tellers, deelnemers, resultaat, actieve/niet-actieve tijden, etc.)

Grondslag: uitvoering van een contract

Bewaartermijn: Zo lang u een account bij ons aanhoudt, dan wel binnen 2 weken na uw verwijderingsverzoek. Doorgaans worden chatberichten (foto, spraak en onafgeleverde berichten) na 1 maand verwijderd

Externe ontvangers: VTech Electronics Limited, hostingprovider

Beveiliging en fraudepreventie

Doel: Verificatie van identiteit en beveiliging van gegevens

Gegevens: E-mailadres, naam, gebruikers-ID, wachtwoord, paspoort, identiteitsbewijs

Grondslag: gerechtvaardigd belang

(Relevant gerechtvaardigd belang: Compliancebelang)

Bewaartermijn: Zo lang als nodig is voor het toepasselijke commerciële doel, dan wel binnen 2 weken na uw verwijderingsverzoek

Toegang door derden: VTech Electronics Limited, LeapFrog Enterprises, Inc.

Onderzoek & Ontwikkeling in verband met VTech-diensten

Doel: Marktonderzoek

Gegevens: leeftijd, geslacht, surfgedrag

Grondslag: gerechtvaardigd belang

(Relevant gerechtvaardigd belang: Commercieel belang)

Bewaartermijn: Zo lang als nodig is voor het toepasselijke commerciële doel, dan wel binnen 2 weken na uw verwijderingsverzoek

Externe ontvangers: VTech Electronics Limited, LeapFrog Enterprises, Inc.

Mailfunctionaliteit

Doel: Verzenden van e-mails

Gegevens: Naam, e-mailadres, gegevens die nodig zijn voor het verlenen van de dienst, gegevens die bij het verlenen van de dienst worden gegenereerd

Grondslag: uitvoering van een contract

Bewaartermijn: Zo lang u een account bij ons aanhoudt, dan wel binnen 2 weken na uw verwijderingsverzoek.

Externe ontvangers: e-mailprovider

Welke rechten hebt u?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Recht van inzage

U hebt het recht een kopie op te vragen van de gegevens die we over u aanhouden en de rechtmatigheid van onze verwerking ervan te controleren.

Recht op rectificatie

U hebt het recht om ons te vragen onvolledige of onjuiste gegevens die wij over u aanhouden te corrigeren.

Recht op gegevenswissing

Wij zullen uw persoonsgegevens verwijderen indien u daarom verzoekt en er geen wettelijke gronden zijn om ze te bewaren.

Recht op beperking van verwerking

U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten, bijvoorbeeld indien u wilt dat wij de juistheid ervan of de reden om ze te verwerken vaststellen. In reactie op een dergelijk verzoek zullen wij praktische maatregelen treffen en een oplossing aandragen om de opschorting mee ongedaan te maken.

Recht om bezwaar te maken

U kunt bezwaar maken tegen onze verwerking van uw gegevens indien iets in uw eigen situatie u daartoe aanleiding geeft. VTech zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Of die te maken hebben met een rechtsvordering.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens bij VTech op te vragen. VTech zal deze in een praktische manier verstrekken in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, dat eenvoudig kan worden geopend in andere gangbare digitale systemen. U kunt uw gegevens zo ook overdragen aan een andere aanbieder.

Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer een bepaalde gegevensverwerkingsactiviteit plaatsvindt op grond van uw toestemming, hebt u het recht om die toestemming in te trekken. Dit heeft geen gevolgen voor het verleden, maar het betekent wel dat wij deze gegevens niet langer mogen verwerken. Dientengevolge is het mogelijk dat VTech u bepaalde diensten niet langer kan verstrekken. U hebt tevens het recht om zich aan- en af te melden (opt in/opt out) voor onze direct-marketingdiensten.

Reactie van VTech

Alle verzoeken kunnen worden gestuurd aan privacy.benelux@vtecheu.com. VTech zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk één (1) maand nadat VTech uw verzoek heeft ontvangen, aan dat verzoek voldoen. Indien VTech uw verzoek afwijst, zullen wij de redenen daarvoor in ons antwoord vermelden.

Hoe beveiligt VTech uw persoonsgegevens?

Wij hanteren passende technische en administratieve beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens tegen opzettelijke of onopzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd naar aanleiding van technologische ontwikkelingen. Bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot:

Beleidsregels en procedures

·         Wij hanteren maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies of onbevoegd(e) toegang, gebruik, vernietiging of verstrekking

·         We beperken de toegang tot persoonsgegevens

·         Wij voeren passende (controle)maatregelen door, waaronder toezichts- en fysieke maatregelen, voor veilige opslag en doorgifte van gegevens

·         Wij voeren periodiek gegevensbeschermingseffectbeoordelingen uit, in overeenstemming met wettelijke vereisten en ons bedrijfsbeleid

Maatregelen voor werknemers

·         Onze werknemers die toegang hebben tot persoonsgegevens en overige gevoelige gegevens volgen verplichte periodieke trainingen op het gebied van privacy, gegevensbeveiliging, en overige toepasselijke onderwerpen

·         Wij garanderen dat onze werknemers en aannemers werken volgens onze gegevensbeveiligingsbeleidsregels en -procedures en andere toepasselijke contractuele voorwaarden

Maakt VTech gebruik van geautomatiseerde besluitvormingstools, waaronder tools voor profilering?

VTech kan geautomatiseerde besluitvormingstools op personen toepassen. Vergeet echter niet dat u het recht hebt niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft.

Geeft VTech uw persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte?

Het kan (bijvoorbeeld) om technische en operationele redenen nodig zijn dat uw (persoons)gegevens worden doorgegeven naar aan VTech gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de privacybeschermingsregels daar mogelijk niet dezelfde bescherming bieden als die binnen de Europese Economische Ruimte, zal VTech gebruikmaken van de standaard contractbepalingen (Model Contract Clauses) van de EU, teneinde uw privacy zo veel mogelijk te beschermen. Indien dat niet mogelijk is, zal VTech om uw toestemming vragen om uw (persoons)gegevens door te geven naar landen die geen passend beschermingsniveau bieden. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Hoe gaat VTech om met persoonsgegevens van kinderen?

Wij adviseren ouders en voogden om de tijd te nemen om samen met hun kinderen de VTech-diensten te gebruiken en om ervoor te zorgen dat zij bekend zijn met de verschillende functies die de VTech-diensten te bieden hebben. De Websites en Explor@Park zijn niet gericht op kinderen jonger dan 18 jaar. Indien je jonger bent dan 18, moet je het Privacybeleid samen met je ouder/voogd doorlezen om er zeker van te zijn dat jij en je ouder/voogd het begrijpen. Wij nemen passende maatregelen om persoonsgegevens van kinderen te beschermen. Persoonsgegevens worden enkel door VTech verwerkt onder strikte controle en met medeweten van ouders.

Wat zijn cookies en hoe maakt VTech daar gebruik van?

Cookies zijn kleine (tekst)bestandjes die naar uw browser worden gestuurd wanneer u de VTech-websites bezoekt en die vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: "Apparaat") worden opgeslagen. De cookies die via de VTech-websites worden geplaatst kunnen geen schade toebrengen aan uw Apparaat of de daarop opgeslagen bestanden. Wanner wij het hebben over 'cookies', bedoelen wij niet alleen deze kleine (tekst)bestandjes, maar ook andere tools voor het verzamelen van gegevens waarmee wij het gebruik van sommige VTech-diensten, zoals onze Websites, kunnen controleren, waaronder door middel van “device fingerprinting” en "pixel tags"(ook wel "tracking pixels" of "webbeacons" genoemd). Dat zijn kleine grafische bestandjes. Wij verwijzen u naar het op onze VTech-websites gepubliceerde cookiebeleid voor meer informatie over de wijze waarop wij cookies en soortgelijke technologieën gebruiken.

Kan dit Privacybeleid worden gewijzigd?

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren u derhalve het Privacybeleid regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen. Indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, zullen wij u van tijd tot tijd ook op andere manieren informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Tot wie kunt u zich richten met klachten of vragen?
Indien u vragen of klachten heeft over dit Privacybeleid en/of in verband met uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (privacy.benelux@vtecheu.com). Wij zullen er alles aan doen om binnen een redelijke termijn tot een oplossing te komen. Mocht u niettemin het gevoel hebben dat het probleem onvoldoende is opgelost dan kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dat de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP).