Algemene Bepalingen & Voorwaarden Kid Connect / KidiConnect

Deze Algemene Voorwaarden zijn bijgewerkt op 18 september 2018.

De volgende algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") bevatten de voorwaarden waaronder VTech Electronics Limited (geregistreerd bedrijfsnummer:53757) te 23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong ("VTech", "wij", "ons/onze" of "wij") u (de "Gebruiker", "Gebruikers", "u" of "uw"), onze berichtenapplicatie ("Kid Connect en KidiConnect") aanbieden; in overeenstemming met artikel 1 gaat de Gebruiker akkoord met de mogelijkheid onze berichtenapplicatie Kid Connect en KidiConnect, (“Kid Connect en KidiConnect”) te installeren, gebruiken en zich hiervoor te registreren.

Kid Connect en KidiConnect stelt u in staat om onder meer:

  • tekst, stickers, afbeeldingen, stemberichten, tekeningen, foto’s, gegevens en bestanden te versturen, over te dragen of te ontvangen;
  • gegevens zoals tekst, geluidsbestanden, muziek, afbeeldingen, video’s, software (waaronder applicaties, programma’s, firmware en computercode) en soortgelijke content die eigendom zijn van VTech, haar licentiegevers of een andere Groepsmaatschappij van VTech (zoals hieronder gedefinieerd) (gezamenlijk te noemen: “VTech Software”), die via de Kid Connect en KidiConnect Diensten (zoals hieronder omschreven) kunnen worden verstuurd, bekeken of verzonden (“Content”) of content die u of andere Gebruikers van de Kid Connect en KidiConnect Diensten hebben aangeleverd, verzonden of geüpload (“Bijgedragen Content”) te gebruiken; en/of
  • aanvullende aan Kid Connect en KidiConnect gerelateerde onderdelen, diensten of andere functionaliteiten die beschikbaar zijn via Kid Connect en KidiConnect of de VTech Software te gebruiken.

Kid Connect en KidiConnect, de VTech Software en andere aan Kid Connect en KidiConnect gerelateerde online functionaliteiten en diensten die via deze kanalen worden aangeboden en die eigendom zijn van VTech, haar licentiegevers of VTechs moedermaatschappij, dochtermaatschappijen en aan haar gelieerde maatschappijen (VTech en deze groepsmaatschappijen vormen samen de “VTech-Groep” en elk afzonderlijk een “Groepsmaatschappij van VTech”) worden in deze Algemene Voorwaarden gezamenlijk aangeduid als de “Kid Connect en KidiConnect Diensten” en elk afzonderlijk als een “Kid Connect en KidiConnect Dienst”.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen overeenkomstig onderstaand artikel 1.5 door ons worden gewijzigd. Wij vragen uw bijzondere aandacht voor de hieronder opgenomen artikelen 5.3, 11 en 13 waarin omstandigheden worden genoemd waaronder wij uw gebruik van Kid Connect en KidiConnect of de VTech Software kunnen opschorten of beëindigen en die onze aansprakelijkheid ter zake beperken. Wij verzoeken u de Algemene Voorwaarden aandachtig door te lezen alvorens gebruik te maken van een Kid Connect en KidiConnect Dienst.

Wij wijzen u erop dat de Kid Connect en KidiConnect Diensten niet kunnen worden gebruikt en niet zijn bedoeld voor noodoproepen of voor oproepen aan hulpdiensten, waaronder oproepen aan rechtshandhavingsinstanties, politie, ambulance, brandweerdiensten, scheepvaartautoriteiten, veiligheidsinstanties of andere nooddiensten.

Deze Algemene Voorwaarden omvatten de volgende artikelen:

1. Toepasselijkheid en aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden

2. Gebruiksrecht

3. Beperkte garantie, garantie disclaimers en links naar websites van derden

4. Registratie, accounts en wachtwoorden

5. Upgrades, updates en wijzigingen van Kid Connect en KidiConnect of de VTech Software

6. Content en Bijgedragen Content

7. Gebruikersbijdragen

8. Gebruiksbeperkingen

9. Privacy

10. Intellectuele eigendomsrechten

11. Onze aansprakelijkheid aan u

12. Uw aansprakelijkheid aan ons

13. Beëindiging

14. Algemene bepalingen (met inbegrip van artikelen over Klachten en vragen en Rechtskeuze en forum)

1. Toepasselijkheid en aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden

1.1. De Kid Connect en KidiConnect Diensten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door personen die reeds beschikken over een VTech-hardwareproduct dat compatibel is met de Kid Connect en KidiConnect Diensten en waarop Kid Connect en KidiConnect Diensten kunnen worden geïnstalleerd ("VTech-Hardwareproduct"). Indien u of uw kind niet beschikt over een van deze producten, maak dan GEEN gebruik van de Kid Connect en KidiConnect Diensten. Mocht u dit toch doen en u downloadt Kid Connect en KidiConnect of VTech Software zonder te beschikken over een VTech-Hardwareproduct, dan is VTech niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw toestel of voor verlies van daarop opgeslagen gegevens.

1.2. De Kid Connect en KidiConnect Diensten stellen kinderen in staat om via Kid Connect en KidiConnect op een VTech-hardwareproduct te communiceren met hun ouders of voogden met behulp van de Kid Connect en KidiConnect applicatie die is geïnstalleerd op een compatibele smartphone of ander compatibel communicatie-apparaat (“Mobiel Apparaat”). Op de initiële download van de Kid Connect en KidiConnect applicatie naar een Mobiel Apparaat zijn afzonderlijke voorwaarden van toepassing, en deze voorwaarden zullen u worden aangeboden via de betreffende applicatie store van de derde waarvan u de Kid Connect en KidiConnect applicatie downloadt. Met uitzondering van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot de initiële download van Kid Connect en KidiConnect (die uitsluitend van toepassing zijn op de installatie van Kid Connect en KidiConnect op VTech-hardwareproducten) zijn alle andere voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden - tenzij anders aangegeven - op u van toepassing wanneer u Kid Connect en KidiConnect gebruikt op een Mobiel Apparaat. We wijzen u erop dat de Kid Connect en KidiConnect Diensten slechts goed functioneren wanneer deze worden gebruikt op een Mobiel Apparaat in combinatie met een VTech-Hardwareproduct. De Kid Connect en KidiConnect Diensten kunnen niet, en mogen niet, worden gebruikt op verschillende Mobiele Apparaten onderling.

1.3. De Kid Connect en KidiConnect Diensten zijn bestemd voor personen van 18 jaar en ouder. Als je nog geen 18 bent mag je de Kid Connect en KidiConnect Diensten niet zelfstandig gebruiken. Lees in dat geval deze Algemene Voorwaarden samen met een ouder/voogd door om er zeker van te zijn dat jij en je ouder/voogd deze Algemene Voorwaarden begrijpen. Zodra een ouder/voogd het hokje "Bevestigd" (of vergelijkbare knop) heeft aangevinkt, komt er een overeenkomst tot stand op grond van deze Algemene Voorwaarden tussen VTech en de ouder/voogd van elk kind dat gebruikmaakt van de Kid Connect en KidiConnect Diensten. U staat er als ouder/voogd voor in dat uw kind te allen tijde in overeenstemming handelt met hetgeen bepaald is in deze Algemene Voorwaarden.

1.4. U kunt de betreffende Kid Connect en KidiConnect Dienst uitsluitend gebruiken als u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, die elektronisch aan u ter beschikking worden gesteld. U gaat met de Algemene Voorwaarden, uitsluitend akkoord door het hokje "Bevestigd" (of vergelijkbare knop) aan te vinken dat in beeld verschijnt op het moment dat u voor het eerst toegang vraagt tot een Kid Connect en KidiConnect Dienst. Als u niet volledig met de Algemene Voorwaarden akkoord gaat, kunt u geen gebruikmaken van de Kid Connect en KidiConnect Diensten. U wordt in dat geval vriendelijk verzocht op “Annuleren” te klikken, aangezien u door gebruik te maken van de Kid Connect en KidiConnect Diensten stilzwijgend akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de Kid Connect en KidiConnect Diensten (zoals eventueel gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in onderstaand artikel 1.5) zijn tevens beschikbaar op de VTech website, zodat u deze te allen tijde kunt raadplegen.

1.5. VTech behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, waarbij u vooraf wordt geïnformeerd over de wijzigingen. Als er slechts geringe wijzigingen worden aangebracht in deze Algemene Voorwaarden, waardoor uw rechten en verplichtingen niet wezenlijk worden aangetast, worden de aangepaste Algemene Voorwaarden gepubliceerd op de desbetreffende VTech website die u bezoekt en zijn zij op dat moment onmiddellijk van kracht. Wij raden u aan de op de VTech website gepubliceerde informatie regelmatig te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te blijven. Als er wijzigingen in de Algemene Voorwaarden worden aangebracht waardoor uw rechten en verplichtingen wel wezenlijk veranderen, dan wordt u daarvan per e-mail of via onze online diensten in kennis gesteld. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, staat het u vrij uw overeenkomst met ons te beëindigen en dient u te stoppen met het gebruik van de Kid Connect en KidiConnect Diensten. Door na het publiceren (of nadat u in kennis bent gesteld) van wijzigingen in de Algemene Voorwaarden gebruik te blijven maken van de Kid Connect en KidiConnect Diensten geeft u aan dat u met deze wijzigingen akkoord gaat.

2. Gebruiksrecht

2.1. Kid Connect en KidiConnect Licentie. Onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden verleent VTech u een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie om één kopie van Kid Connect en KidiConnect te installeren op een daarvoor bestemd VTech-hardwareproduct of Mobiel Apparaat voor niet-commercieel gebruik.

2.2. U erkent dat u geen andere rechten op Kid Connect en KidiConnect zult verwerven anders dan die waarvoor u uitdrukkelijk en in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden een licentie heeft verkregen en dat Kid Connect en KidiConnect en de VTech Software die aan u wordt geleverd of beschikbaar wordt gesteld, eigendom blijft van VTech of van haar licentiegever. U verkrijgt uitsluitend voor dit doel een licentie voor Kid Connect en KidiConnect, en Kid Connect en KidiConnect wordt niet aan u verkocht.

3. Garantie, garantie disclaimers en links naar websites van derden

3.1. Met inachtneming van onderstaande artikelen 3.2 en 3.3 garandeert VTech dat de door u op uw VTech-Hardwareproduct geïnstalleerde Kid Connect en KidiConnect -applicatie voldoet aan de minimale technische vereisten zoals vermeld op de VTech website, dat deze van toereikende kwaliteit is en geschikt voor het beoogde doel en naar behoren functioneert en dat VTech fouten zal herstellen en updates zal verstrekken zodra dit commercieel haalbaar is.

3.2. Indien u VTech aangeeft dat er een gebrek of storing aanwezig is in Kid Connect en KidiConnect of in de VTech Software die niet het gevolg is van uw schending van deze Algemene Voorwaarden, noch voortvloeit uit een actie die wij op basis van artikel 5.3 nemen, dan zal VTech, naar eigen keuze, Kid Connect en KidiConnect of VTech Software herstellen of vervangen, onder de voorwaarde dat u alle informatie en assistentie verstrekt die VTech in redelijkheid nodig acht.

3.3. VTech stelt alles in het werk om de hoge kwaliteit van de content van Kid Connect en KidiConnect en de VTech Software te waarborgen.

3.4. Voor zover toegestaan krachtens het toepasselijke recht en tenzij hierboven in artikel 3.1 en 3.2 uitdrukkelijk anders bepaald, wordt de via Kid Connect en KidiConnect of de VTech Software aangeboden content, informatie en software beschikbaar gesteld in de staat waarin deze zich bevindt en beschikbaar is ("as is" en "as available"); VTech verstrekt geen garantie en doet geen uitspraken ten aanzien van het gebruik, de beschikbaarheid of prestaties daarvan. VTech doet geen uitspraken ten aanzien van de compatibiliteit van de content op of die wordt gedownload van Kid Connect en KidiConnect of de VTech Software met uw computer, VTech-Hardwareproduct of Mobiel Apparaat of dat deze geen fouten of virussen bevat. Geen enkele VTech-medewerker, gemachtigde of vertegenwoordiger is gemachtigd deze garantie aan te passen of te wijzigen. De door VTech via Kid Connect en KidiConnect aangeboden informatie of de beschikbaar gestelde VTech Software ontslaan u niet van uw verantwoordelijkheid om de geschiktheid van de informatie en/of software voor het door u beoogde doel te controleren.

3.5. Kid Connect en KidiConnect, de VTech Software, of derden kunnen links verstrekken naar andere websites of bronnen. Omdat VTech geen invloed heeft op dergelijke websites en bronnen, erkent u en stemt u ermee in dat VTech niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe websites en bronnen, en dat VTech de op of via dergelijke websites of bronnen beschikbaar gestelde content, reclame, producten, diensten of andere materialen ondersteunt noch daarvoor verantwoordelijk of aansprakelijk is, met inbegrip van maar niet beperkt tot de juistheid, de niet-inbreukmakendheid en wettigheid van deze content, reclame, producten, diensten of andere materialen.

4. Registratie, accounts en wachtwoorden

4.1. U kunt gevraagd worden zich te registreren voor een account via de Kid Connect en KidiConnect Diensten (door bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, ons te voorzien van door ons gevraagde informatie op een registratiepagina en door het volgen en voltooien van de registratieprocedure die wordt uitgelegd wanneer u in Kid Connect en KidiConnect aangeeft dat u zich wilt registeren voor een account (“Geregistreerde Account”)). Tijdens de registratieprocedure (of op elk ander moment wanneer u informatie aan VTech verstrekt) dient u alle door VTech gevraagde gegevens correct, precies en naar waarheid in te vullen.

4.2. Het is u niet toegestaan een gebruikersnaam te kiezen: die de rechten van derden schendt, waarmee u zich uitgeeft als een medewerker van VTech of als een andere gebruiker, die opzettelijk verwarrend is of die aanstootgevend, racistisch, onzedelijk, kwetsend, onwettig of anderszins ongepast is, of die in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving. VTech behoudt zich het recht voor om dit naar eigen goeddunken te beoordelen en een gebruikersnaam, om welke reden dan ook, te wijzigen of een andere actie te ondernemen die VTech gepast acht.

4.3. Indien u een Geregistreerde Account aanmaakt of op een andere manier een wachtwoord registreert, stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de vertrouwelijkheid van door u gekozen wachtwoorden of andere registratiegegevens evenals voor alle activiteiten die zich voordoen onder deze wachtwoorden of registratiegegevens. Elke Geregistreerde Account is bestemd voor exclusief gebruik door de Gebruiker van de Kid Connect en KidiConnect Diensten die de account heeft aangemaakt, en behoort uitsluitend toe aan degene die de account heeft geregistreerd en mag niet worden overgedragen of beschikbaar gesteld aan derden, noch mag een Geregistreerde Account door derden worden overgenomen. U verbindt zich VTech onverwijld op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of registratiegegevens.

5. Upgrades, updates en wijzigingen in Kid Connect en KidiConnect of de VTech Software

5.1. Van tijd tot tijd en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving kan VTech via uw VTech-hardwareproduct upgrades en updates voor Kid Connect en KidiConnect of de VTech Software beschikbaar stellen. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk om technische aanpassingen en verbeteringen (zoals verbeterde snelheid en betrouwbaarheid van Kid Connect en KidiConnect of de VTech Software) te kunnen doorvoeren. Hoewel wij er zoveel mogelijk voor zorgen dat Kid Connect en KidiConnect en/of de VTech Software in kwestie na een upgrade of update wezenlijk blijft beantwoorden aan de beschrijving daarvan die wij u verstrekten voordat u begon met het gebruik ervan, en dat deze compatibel blijft met de laatste en/of vorige versie van het besturingssysteem van uw VTech hardware-product, zullen wij u berichten als dit niet mogelijk blijkt. Indien u niet overeenstemt met de wijziging die volgt op de kennisgeving, dan bent u vrij om uw overeenkomst met ons te beëindigen en te stoppen met het gebruik van Kid Connect en KidiConnect of de VTech Software. Indien u Kid Connect en KidiConnect gebruikt op een Mobiel Apparaat, stemt u ermee in dat wij van tijd tot tijd ook updates en upgrades van Kid Connect en KidiConnect, of de VTech Software, op uw Mobiele Apparaat ter beschikking kunnen stellen om deze te verbeteren. Tenzij anders bepaald zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op dergelijke upgrades of updates van Kid Connect en KidiConnect of de VTech Software.

5.2. Voordat u start met een update of upgrade van uw VTech-hardwareproduct of Mobiele Apparaat dient u eerst de instructies te lezen en deze nauwgezet op te volgen. Het proces dient te worden uitgevoerd in een omgeving met een constante stroomvoorziening. Indien het upgrade- of updateproces wordt onderbroken, kan het zijn dat uw VTech Hardware Product of Mobiele Apparaat niet goed (meer) werkt. Om Kid Connect en KidiConnect correct te kunnen gebruiken op uw VTech-hardwareproduct of uw Mobiele Apparaat, dient u de downloadprocedure te volgen zoals uiteengezet door Kid Connect en KidiConnect, uw VTech-hardwareproduct of uw Mobiele Apparaat.

5.3. De op Kid Connect en KidiConnect of de VTech Software gepubliceerde informatie (met inbegrip van maar niet beperkt tot, alle Content of Bijgedragen Content) weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de mening van VTech. Het staat VTech vrij om van tijd tot tijd en zonder voorafgaande mededeling de via Kid Connect en KidiConnect of de VTech Software beschikbaar gestelde informatie, content of downloadbare software programma’s te wijzigen, te verwijderen of te herroepen of om aanvullende beperkingen of regels op te leggen met betrekking tot het gebruik van Kid Connect en KidiConnect of de VTech Software. Als deze wijzigingen, herroepingen, beperkingen of regels van wezenlijke aard zijn, dan zal VTech voorafgaand contact met u opnemen om hierover te informeren en staat het u vrij om te stoppen met het gebruiken van Kid Connect en KidiConnect als u niet akkoord gaat met de wijzigingen. VTech behoudt zich echter te allen tijde het recht voor Kid Connect en KidiConnect of de VTech Software zonder aankondiging aan te passen of te verwijderen of uw gebruik ervan op te schorten of te beëindigen, wanneer dit noodzakelijk is om te anticiperen op een beveiligingsrisico of andere noodgevallen of om technische aanpassingen of verbeteringen aan te brengen .

6. Content en Bijgedragen Content

6.1. VTech verstrekt u, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de Kid Connect en KidiConnect Diensten, een beperkt, herroepbaar, niet-overdraagbaar en niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de door VTech beschikbaar gestelde Content.

6.2. Het is u niet toegestaan de Content te gebruiken voor andere doeleinden dan het beoogde gebruik van de Content in het kader van de Kid Connect en KidiConnect Diensten (inclusief maar niet beperkt tot vermenigvuldiging, verzending, verveelvoudiging, aanpassing).

6.3. Uitsluitend u bent verantwoordelijk voor het beveiligen van de Bijgedragen Content en voor het maken van een back-up daarvan.

6.4. Indien de Kid Connect en KidiConnect Diensten worden gebruikt om een tekstbericht te verzenden, wordt het tekstbericht verzonden naar de beoogde ontvanger (die zelf ook een Gebruiker van de Kid Connect en KidiConnect Diensten moet zijn), vooropgesteld dat de ontvanger online is. Indien de ontvanger niet online is, wordt het niet bezorgde tekstbericht bewaard op de server van VTech tot hij kan worden bezorgd. Een niet-bezorgd tekstbericht wordt na dertig (30) dagen van de server van VTech verwijderd.

6.5. De Kid Connect en KidiConnect Diensten kunnen functies bevatten die meerdere Gebruikers van de Kid Connect en KidiConnect Diensten de mogelijkheid geven Bijgedragen Content te plaatsen en te verwijderen.

6.6. Alle eigendomsrechten op de Bijgedragen Content berusten en blijven berusten bij de Gebruiker die de Content heeft aangeleverd. Voor zover de Bijgedragen Content echter niet alleen zichtbaar is voor de beoogde ontvanger maar ook voor een of alle andere Gebruikers van de Kid Connect en KidiConnect Diensten, of wordt geplaatst in het openbare gedeelte van Kid Connect en KidiConnect, wordt deze Content beschouwd als niet-vertrouwelijk en verstrekt de Gebruiker die de Bijgedragen Content heeft geplaatst een onbeperkte, wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije licentie aan VTech (met het recht de content in sublicentie te geven aan andere derden die met VTech samenwerken) om de Bijgedragen Content (eventueel na deze te hebben aangepast, indien VTech dit noodzakelijk en gepast acht) te gebruiken, op te slaan, en te vermenigvuldigen ten behoeve van onze andere diensten, zakelijke en/of voor promotionele doeleinden.

6.7. Indien u in het openbare gedeelte van Kid Connect en KidiConnect persoonsgegevens publiceert, zoals maar niet beperkt tot naam, e-mailadres, foto en bijnaam, kan deze zichtbaar zijn voor ontvangers voor wie deze niet zijn bedoeld. U dient dan ook de nodige zorg in acht te nemen en voorzichtig te zijn met het verstrekken van dergelijke persoonsgegevens en Bijgedragen Content via de Kid Connect en KidiConnect Diensten.

6.8. VTech is gerechtigd, maar niet verplicht, Bijgedragen Content te bewerken of te verwijderen waarvan zij meent dat deze de wet of de bepalingen van de Algemene Voorwaarden schendt; De door andere Gebruikers via de Kid Connect en KidiConnect Diensten geuite meningen zijn niet representatief voor de meningen en waarden van VTech.

6.9. Als VTech van mening is dat u de toepasselijke wetgeving of de bepalingen van de Algemene Voorwaarden met betrekking tot de Bijgedragen Content heeft geschonden of kan schenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot paragraaf 6, is VTech gerechtigd, uw gebruik van de Bijgedragen Content te voorkomen of de Bijgedragen Content te verwijderen zonder u hiervan vooraf in kennis te stellen.

7. Gebruikersbijdragen

7.1. Hoewel VTech graag feedback van haar klanten ontvangt, wordt het u afgeraden om creatieve of originele concepten, ideeën materialen of producten en vertrouwelijke of aan iemands eigendom voorbehouden informatie te verschaffen, tenzij hierom uitdrukkelijk schriftelijk is verzocht. VTech wordt en blijft rechthebbende op al uw commentaren, feedback, ideeën, suggesties of andere informatie (“Gebruikersbijdragen”) die u per email of anderszins aan VTech beschikbaar stelt. Met het verstrekken van Gebruikersbijdragen verleent u VTech een onbeperkte, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, exclusieve, sub-licentieerbare licentie om de inhoud van de Gebruikersbijdragen voor welk doel dan ook te gebruiken, voor zover de Gebruikersbijdrage geen persoonsgegevens bevat. Van Gebruikersbijdragen onderdeel uitmakende persoonsgegevens worden in overeenstemming met VTech’s privacyverklaring verwerkt. Onverminderd VTech’s uit haar privacyverklaring voortvloeiende verplichtingen is VTech niet gehouden om de Gebruikersbijdragen geheim te houden, hiervoor enige vergoeding te betalen, of om hierop te reageren. U verplicht zich ertoe om de VTech Software niet voor illegale of immorele doelen te gebruiken.

7.2. VTech is op geen enkele wijze verplicht Gebruikersbijdragen vertrouwelijk te behandelen (behoudens voor zover een Gebruikersbijdrage geheel of gedeeltelijk persoonsgegevens bevat, in welk geval hij wordt behandeld overeenkomstig de bepalingen van ons Privacy Statement), of voor Gebruikersbijdragen een vergoeding aan te bieden, of om te reageren op Gebruikersbijdragen. U gaat ermee akkoord Kid Connect en KidiConnect niet te gebruiken voor onwettige of immorele doeleinden.

7.3. U onthoudt zich van het verstrekken van Gebruikersbijdragen waaraan derden rechten kunnen ontlenen (privacy- en openbaarmakingsrechten daaronder begrepen), tenzij u voor dit gebruik de formele licentie of toestemming hebt verkregen van de rechtmatige eigenaar om het relevante materiaal te plaatsen en om VTech de in artikel 7.1 hierboven genoemde rechten toe te kennen. VTech behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht) om te beoordelen of een Gebruikersbijdrage voldoet aan de vereisten voor content als opgenomen in deze Algemene Voorwaarden en behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen en naar eigen inzicht een Gebruikersbijdrage te verwijderen.

8. Gebruiksbeperkingen

8.1. In overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden verleent VTech u recht op toegang en gebruik van Kid Connect en KidiConnect en de overige Kid Connect en KidiConnect Diensten, onder de volgende uitdrukkelijke voorwaarden en waarbij u erkent dat een schending van deze gebruiksvoorwaarden een ernstige tekortkoming in de nakoming van uw verplichtingen onder de overeenkomst inhoudt:

(a) U gaat ermee akkoord de Kid Connect en KidiConnect Diensten niet te gebruiken voor activiteiten die inbreuk maken op toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- en regelgeving, rechterlijke uitspraken, beslissingen of beschikkingen, of bestuurlijke dwangmaatregelen;

(b) U gaat ermee akkoord om geen enkel deel of geen enkele delen van Kid Connect en KidiConnect of de VTech Software - inclusief maar niet beperkt tot door gebruikers naar Kid Connect en KidiConnect of de VTech Software verzonden tekst of andere content - via enig medium te distribueren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VTech;

(c) U gaat ermee akkoord om niets te wijzigen of te veranderen aan enig deel van Kid Connect en KidiConnect of de VTech Software;

(d) U gaat ermee akkoord zich te onthouden van (een poging tot) het omzeilen, onbruikbaar maken of op andere wijze belemmeren van de in Kid Connect en KidiConnect en de VTech Software opgenomen beveiligingsfuncties of functies die: (i) uw gebruik van Kid Connect en KidiConnect of de VTech Software of het kopiëren ervan uitsluiten of beperken (en houd daarbij rekening met het feit dat enig gebruik van Kid Connect en KidiConnect of de VTech Software dat deze Algemene Voorwaarden schendt, een auteursrechtelijke inbreuk kan zijn), of (ii) die beperkingen opleggen aan het gebruik van Kid Connect en KidiConnect of de VTech Software of de daarin beschikbaar gestelde content;

(e) U gaat ermee akkoord om Kid Connect en KidiConnect of de VTech Software niet voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VTech.

(f) U gaat ermee akkoord om geen ongepast gebruik te maken van de Kid Connect en KidiConnect Diensten en geen Bijgedragen Content te plaatsen die discriminerend, lasterlijk, beledigend en/of provocerend is, scheldwoorden bevat of aanzet tot haat, inbreuk maakt op enig auteursrecht, databankrecht of merk van derden, inbreuk maakt op de privacy en het persoonlijke leven of andere rechten van natuurlijke personen (waaronder begrepen het verstoren, belemmeren of verhinderen van het gebruik van de Kid Connect en KidiConnect Diensten door een andere gebruiker), of die anderszins als onwettig kan worden beschouwd;

(g) U gaat ermee akkoord zich te onthouden van (een poging tot): (i) het verzamelen, binnenhalen of openbaar maken van persoonsgegevens van gebruikers van de Kid Connect en KidiConnect Diensten (en u gaat ermee akkoord dat de accountnamen van VTech hieronder begrepen worden), (ii) het verzenden of laten versturen van ongewenste of ongeoorloofde reclame of promotiemateriaal of een andere vorm van dergelijke massacommunicatie of aanbiedingen (spam);

(h) U gaat ermee akkoord de Kid Connect en KidiConnect Diensten niet op onwettige of frauduleuze wijze te gebruiken, noch op een wijze die een onwettig of frauduleus doel heeft of waardoor VTech in een verkeerd daglicht wordt gesteld of schade wordt toegebracht aan de reputatie van VTech, alle andere Groepsmaatschappijen van VTech en/of een derde, en

(i) U gaat ermee akkoord niet bewust gegevens over te brengen, of materiaal te versturen of te uploaden dat is bedoeld om het functioneren van een VTech-hardwareproduct, Mobiel Apparaat, computersoftware of -hardware aan te tasten of om de levering van de Kid Connect en KidiConnect Diensten te verstoren, inclusief maar niet beperkt tot het verzenden van content die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keyloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of soortgelijke computercodes bevat.

9. Privacy

9.1. Tijdens uw gebruik van de Kid Connect en KidiConnect Diensten verstrekt u persoonsgegevens aan VTech. Deze informatieverstrekking is onderworpen aan wet- en regelgeving op het gebied van privacy, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In het Privacy Statement van VTech wordt beschreven hoe VTech omgaat met uw persoonlijke gegevens die u heeft verstrekt om gebruik te kunnen maken van de Kid Connect en KidiConnect Diensten en hoe VTech uw privacy beschermt wanneer u gebruik maakt van de Kid Connect en KidiConnect Diensten.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Kid Connect en KidiConnect, de Content en de VTech Software zijn het eigendom van VTech (of haar licentiegevers) en worden beschermd door auteursrechten, merkrechten en/of overige eigendomsrechten. Alle intellectuele of industriële eigendomsrechten op Kid Connect en KidiConnect en de VTech Software, de Content en (andere) content die beschikbaar wordt gesteld zoals analyses, ontwerpen, merken, documentatie, rapporten, animaties, testmodules, video- en/of fotomateriaal, alsook de materialen ter voorbereiding daarvan, en het systeem van verzamelde werken dat als een database kan worden beschouwd, berusten uitsluitend bij VTech of haar licentiegevers. Tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden, behoudt VTech alle rechten en aanspraken op en belangen in de content en onderliggende software van of beschikbaar gemaakt in Kid Connect en KidiConnect of de VTech Software. Het is u niet toegestaan om aanduidingen van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere intellectuele of industriële eigendomsrechten van Kid Connect en KidiConnect of de VTech Software te verwijderen of te wijzigen, waaronder begrepen aanduidingen in verband met de vertrouwelijke aard van de materialen en het verbod om de materialen openbaar te maken.

10.2. Het is ons beleid om de accountprivileges van een gebruiker die herhaaldelijk inbreuk blijft maken op de auteursrechten van anderen, nadat VTech hiervan door of namens de auteursrechthebbende op de hoogte is gesteld, te beëindigen. Onverminderd het voorgaande geldt dat in het geval u denkt dat uw werk is verveelvoudigd en op Kid Connect en KidiConnect of in de VTech Software is geplaatst op een wijze waarbij sprake is van een auteursrechtelijke inbreuk, wordt u verzocht om de volgende informatie bij onze Auteursrecht Agent aan te leveren: (i) de datum van de melding, (ii) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die namens de auteursrechthebbende bevoegd is op te treden, (iii) een omschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk ten aanzien waarvan u beweert dat er een inbreuk plaats vindt, (iv) een omschrijving van de plaats waar het inbreukmakende materiaal volgens u is gepubliceerd in Kid Connect en KidiConnect of de VTech Software, (v) uw adres, telefoonnummer, en e-mailadres, (vi) uw schriftelijke verklaring dat u geen reden hebt om aan te nemen dat het vermeende inbreukmakende materiaal met toestemming van de auteursrechthebbende, zijn gemachtigde, of volgens de wet is gepubliceerd, of (vii) uw verklaring inhoudende dat u alle hierboven genoemde informatie correct heeft verstrekt en dat u de auteursrechthebbende bent, dan wel gevolmachtigd bent om ter zake voor de auteursrechthebbende op te treden. Meldingen van vermeende inbreuken op auteursrecht kunt u sturen naar klantenservice@vtechnl.com.

11. Onze aansprakelijkheid aan u

11.1. VTech (met inbegrip van elke andere Groepsmaatschappij van VTech, indien van toepassing) is niet aansprakelijk voor de schade uit hoofde van een tekortkoming, onrechtmatige daad of uit andere hoofde. Indien VTech om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk is, uit welke hoofde dan ook, dan is zij uitsluitend aansprakelijk voor door u geleden directe schade en is deze aansprakelijkheid beperkt tot een vergoeding van maximaal EUR 500.

11.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

(a) materiële schade aan zaken (“zaakschade’);

(b) redelijke kosten die u zou moeten maken om de prestatie van VTech in overeenstemming te brengen met de overeenkomst, tenzij u de overeenkomst heeft ontbonden;

(c) redelijke kosten die u heeft gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling ziet op directe schade; en

(d) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze zien op directe schade.

11.3. Iedere aansprakelijkheid van VTech anders dan voor directe schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot indirecte schade, gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winstderving, omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van derden, is uitgesloten.

De in de voorgaande artikelleden opgenomen beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van VTech of haar leidinggevenden (“eigen toedoen”).

12. Uw aansprakelijkheid aan ons

12.1. U bent verantwoordelijk voor alle tegen VTech ingestelde en geleden vorderingen, gerechtelijke procedures, schade, verliezen, letsel, kosten en onkosten of aansprakelijkstellingen als gevolg van een schending door u van een van deze Algemene Voorwaarden.

12.2. U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat door uw kind van de Kid Connect en KidiConnect Diensten wordt gemaakt. U vrijwaart VTech voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Kid Connect en KidiConnect Diensten door u en uw kind op enigerlei wijze onrechtmatig is.

13. Beëindiging

13.1. Beëindiging door u. U begrijpt dat uw acceptatie van de Algemene Voorwaarden een overeenkomst tot stand brengt tussen u en VTech voor het gebruik van de Kid Connect en KidiConnect Diensten. U kunt op elk moment stoppen met het gebruik van de Kid Connect en KidiConnect Diensten of de overeenkomst tussen u en VTech beëindigen.

13.2. Beëindiging door ons. Indien u niet voldoet aan het bepaalde in de Algemene Voorwaarden of indien VTech gegronde redenen heeft om te denken dat u hieraan niet voldoet, heeft VTech het recht geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de volgende acties te ondernemen:

(a) een Geregistreerde Account beëindigen of opschorten;

(b) uw gebruiksrecht op Kid Connect en KidiConnect of de VTech Software te beëindigen; of

(c) uw toegang tot Kid Connect en KidiConnect of de VTech Software (of een deel daarvan) te blokkeren.

U wordt de mogelijkheid geboden om tegen een dergelijke actie bezwaar aan te tekenen.

13.3. Voortdurende bepalingen. De volgende bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven gelden na de beëindiging van de overeenkomst tussen u en VTech: 3.4 tot en met 3.5 Garantie disclaimers en links naar websites van derden; 6.6 ons recht om Bijgedragen Content te gebruiken; 10.1 Intellectuele eigendomsrechten; 11 Onze aansprakelijkheid aan u; 12 Uw aansprakelijkheid aan ons; 13 Beëindiging; 14.1 Ongeldige bepalingen; 14.2 Afstandsverklaring; 14.7 Uitsluiting van rechten van derden; 14.9 Rechtskeuze en forum

14. Algemene bepalingen

14.1. Ongeldige bepalingen

Als een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, of hun toepasselijkheid in wat voor omstandigheid dan ook, als ongeldig, onwettig of niet-rechtsgeldig wordt verklaard in enig opzicht en voor welke reden dan ook, dan blijven de geldigheid, wettigheid en rechtsgeldigheid van deze bepaling of voorwaarde in alle overige opzichten, alsmede de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden, volledig van kracht.

14.2. Geen afstandsverklaring

VTechs verzuim om haar rechten onder deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen betekent niet dat VTech afstand doet van haar rechten ter zake.

14.3. Instemmen met elektronische communicatie

Wanneer u Kid Connect en KidiConnect of de VTech Software gebruikt of u e-mails stuurt naar ons stuurt, dan communiceert u met ons langs elektronische weg. U stemt ermee in om van ons afkomstige communicatie elektronisch te ontvangen. Wij zullen met u via e-mail communiceren, of door berichten in Kid Connect en KidiConnect, op uw plaatselijke VTech Website of de VTech Software te plaatsen. U gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, publicaties en andere door ons aan u langs elektronische weg gezonden communicatie voldoet aan alle wettelijke eisen van schriftelijkheid voor dergelijke communicatie.

14.4. Wettelijke rechten

Deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten (indien toepasselijk) die u als consument toekomen.

14.5. Kopjes

De kopjes boven de verschillende artikelen van deze Algemene Voorwaarden dienen uitsluitend ter verwijzing en hebben geen enkele juridisch of contractuele betekenis.

14.6. Gehele overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden vormen samen met het Privacy Statement de volledige overeenkomst tussen u en VTech met betrekking tot de Kid Connect en KidiConnect Diensten en vervangen alle voorgaande overeenkomsten of afspraken die niet daarin zijn opgenomen. In geval van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en in de toekomst gepubliceerde Algemene Voorwaarden of afspraken, prevaleren de meest recentelijk gepubliceerde Algemene Voorwaarden. Voor zover er sprake is van aanvullende Algemene Voorwaarden die aan u bekend worden gemaakt voordat u gebruik gaat maken van een bepaalde Kid Connect en KidiConnect Dienst, dan zijn, naast de meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden, deze afzonderlijke voorwaarden eveneens op u van toepassing.

14.7. Uitsluiting van rechten van derden

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de overeenkomst, is geen enkele uitdrukkelijke bepaling van deze overeenkomst en geen enkele daarin geïmpliceerde bepaling afdwingbaar jegens een persoon die geen partij is bij die overeenkomst.

14.8. Klachten en vragen

Als u een vraag heeft in verband met deze Algemene Voorwaarden, of als u om wat voor reden dan ook contact wenst op te nemen met VTech, neemt u dan per e-mail contact op met uw plaatselijke klantenservice via klantenservice@vtechnl.com.

14.9. Rechtskeuze en forum

Deze Algemene Voorwaarden en de uitleg daarvan worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Algemene Voorwaarden of uw toegang tot of gebruik van Kid Connect en KidiConnect, zal uitsluitend worden beslecht door de rechtbank van Amsterdam.

U kunt een geschil ook voorleggen aan het Europees platform voor online geschillenbeslechting (European Online Dispute Resolution platform, "ODR") http://ec.europa.eu/odr. Het ODR-platform is een online platform dat consumenten die online goederen of diensten hebben gekocht kan bijstaan. Het verschaft toegang tot onafhankelijke alternatieve geschillenbeslechtingsdiensten die meestal gratis zijn.